De goedkoopste van België!
Geperste Aluminium Nummerplaat
Menu

Informatienota   van gegevensbescherming Croix Blanche s.a.»

1. Introductie

Croix Blanche s.a., met hoofdzetel op 6600 Bastogne, ardensesteen 59 hechten veel waarde aan het veilig, transparant en vertrouwelijk verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. We willen vooral de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers te beschermen, in het bijzonder tegen verliezen, schendingen, fouten, ongeautoriseerde toegang of onbevoegde behandelingen. Via deze informatiebeschermingsnotitie willen we u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. We vragen u deze Privacyverklaring aandachtig te lezen, omdat deze belangrijke informatie bevat over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en waarom wij dit doen. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, erkent u uitdrukkelijk dat u deze privacykennisgeving hebt gelezen en dat u expliciet akkoord gaat met de inhoud en de feitelijke verwerking.

2. Scope

Deze informatiebeschermingsnota heeft betrekking op alle diensten die door ons worden geleverd en meer in het algemeen op alle activiteiten die we uitvoeren.

3. Controller en zijn verplichtingen

Croix blanche  s.a. is de controller van uw persoonlijke gegevens. In het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, respecteren wij de belgiche wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en het algemeen reglement van de bescherming van gegevens (RGPD) vanaf de inwerkingtreding ervan op 25 Mei 2018.

4. Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van uw activiteiten en rapporteren een ontmoeting met ons bedrijf, kunt u de volgende gegevens te verstrekken: uw identificatiegegevens en uw contactgegevens (naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM). Voor bepaalde specifieke boekhoudkundige, administratieve of wettelijke vereisten (elektronische registratie, facturering, online registratie ...), moet u mogelijk aanvullende gegevens verstrekken. Als onderdeel van zijn online activiteiten geeft u ons ook uw bankgegevens op.

We willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij op hun nauwkeurigheid vertrouwen. Als uw gegevens verouderd zijn, vragen wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet vrij te geven, maar begrijp dat het onmogelijk is om bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken als u niet instemt met het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. Doel van de behandeling en de wettelijke basis

5.1. Klantgegevens

Als onderdeel van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken wij identiteitsgegevens en contactinformatie voor onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, agenten en andere relevante contacten. Het doel van deze behandelingen is het uitvoeren van bestellingen, overeenkomsten, contracten en overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, boekhouding en direct marketing activiteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen en / of ons legitieme belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken identiteitsgegevens en contactinformatie van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun potentiële (sub) onderaannemers, hun personeel, medewerkers, agenten en andere relevante contactpersonen. Het doel van deze behandelingen is de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers / onderaannemers, boekhouding en direct marketing activiteiten, zoals het verzenden van promotie- of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van het contract, de naleving van wettelijke verplichtingen en / of ons legitieme belang (zoals voor directe prospectie). Voor e-mailactiviteiten voor direct marketing (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen), wordt altijd om toestemming gevraagd en deze kan op elk moment worden ingetrokken.

5.3. Gegevens van het personeel

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze werknemers als onderdeel van ons personeelsmanagement en salarisbeheer. Vanwege zijn specifieke aard wordt deze behandeling uitvoeriger behandeld in een gegevensbeschermingsbeleid voor werknemers.

5.4 Andere gegevens

Naast de klantgegevens, leveranciers / onderaannemers en personeel, hebben we ook het verwerken van persoonsgegevens van andere mensen, zoals nieuwe klanten / prospects, nuttige contacten binnen onze industrie, netwerken, contacten experts, etc. De doeleinden van deze behandelingen zijn in het belang van onze activiteiten, directe prospectie en public relations. De wettelijke basis is ons rechtmatig belang of in sommige gevallen de uitvoering van een contract.

6. Duur van de behandeling

Persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een noodzakelijke periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de (contractuele of anderszins) relatie tussen ons. De gegevens van klanten en leveranciers of onderaannemers zullen in alle gevallen, verwijderd uit onze systemen na een periode van 5 jaar na de beëindiging van het contract, of na het einde van het project, behalve met betrekking tot de data die we langer moeten houden op basis van specifieke wetgeving of in het geval van lopende geschillen waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn.

7. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Luxemburgse wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u hierbij dat u de volgende rechten heeft: Recht op toegang: u hebt het recht om gratis de gegevens die we over u hebben te kennen en om te controleren voor welk doel zij worden gebruikt. Recht op rectificatie: u hebt het recht om een ​​correctie (correctie) te verkrijgen van de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Recht op vergetelheid of de beperking van de gegevens: U heeft het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens te wissen over u en de verwerking van deze gegevens in de gevallen en onder de voorwaarden in de algemene verordening is bepaald beperken van gegevensbescherming. We kunnen de verwijdering of beperking van de gegevens die nodig zijn af te wijzen voor ons om de lonen, op grond van een wettelijke verplichting te verwerken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of onze legitieme belangen, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de toepassing waarvoor ze werden verzameld. Recht op portabiliteit van gegevens: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u die u heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.

Recht op verzet: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om serieuze en legitieme redenen. Je kunt echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die nodig zijn voor ons om een ​​wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of onze legitieme belangen uit te voeren, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld. Recht op intrekking van toestemming: als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

Deze persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt als we een andere wettelijke basis hebben. Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonlijke gegevens geen profilering omvat en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact croix blanche S.A. De contactpersoon is de heer Weber xaver waarvan de coördinaten zijn +3261213401 of croixblanche@gmx.net

We doen er alles aan om de nauwgezette en rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Echter, als u denkt dat uw rechten niet gerespecteerd en dat je voelt dat je zorgen worden niet in onze business gehoord, bent u vrij om een ​​klacht in te dienen bij: Nationale commissie voor gegevensbescherming https://www.privacycommission.be https://www.belgium.be/fr/justice/respect.../protection_des_donnees_personnelles

U kunt ook een beroep doen op het gerechtelijk proces, als u van mening bent dat u schade ondervindt veroorzaakt door de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

8. Overdracht van gegevens aan derden

Sommige persoonsgegevens van werknemers door de werkgever worden verzameld, zullen worden overgedragen aan en verwerkt kunnen worden door derden, zoals onze IT-leverancier, accountant, auditor, sociaal secretariaat en de overheid (bv. In het geval van de CCSS ...) Het is mogelijk dat een of meer van de derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Persoonsgegevens worden echter alleen doorgegeven aan derde landen met een passend beschermingsniveau. Werknemers, managers en / of vertegenwoordigers van de bovengenoemde diensten of instellingen die gespecialiseerd zijn providers en dienstverleners door hen aangewezen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid respecteren van uw persoonlijke gegevens en deze gegevens alleen niet gebruiken doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

Indien nodig kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan andere derden.

Dit kan gedaan worden in geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie van onze kant, als onze activiteiten worden overgedragen of in geval van faillissement.

Het is ook mogelijk dat persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen vanwege een rechterlijk bevel of om aan een bepaalde wettelijke verplichting te voldoen. In dit geval zullen wij ons er in de mate van het mogelijke naar inspannen om u van tevoren op de hoogte te stellen van deze communicatie aan andere derden.

U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is, of dat wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen en zullen deze niet beschikbaar stellen aan direct marketingkantoren of vergelijkbare dienstverleners, behalve met uw voorafgaande toestemming.

9.Technische en organisatorische maatregelen

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens op een voldoende niveau van veiligheid te verwerken en om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, knoeien, ongeautoriseerde toegang of aanmeldingen per ongeluk derden en geen behandeling te beschermen geautoriseerd voor deze gegevens. In geen geval zal croix blanche  S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door verkeerd of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens door derden gehouden.

10. Toegang door derden

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonlijke gegevens aan onze werknemers, werknemers en agenten. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en werknemers, vergelijkbaar met die beschreven in de Mededeling over gegevensbescherming.

11. Heb je vragen?

Als u vragen over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens na het lezen van deze bescherming nootgegevens informatie kunt u contact opnemen met de heer Xaver Weber met de coördinaten +3261213401 of croixblanche@gmx.net

Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Ik wens uitnodigingen, nieuws en aanbiedingen van CroixBlanche te ontvangen
klantenservice

E-Mail: croixblanche@gmx.net

 


Gegevensbescherming

Contact

Croix Blanche S.A.
 

Copyright © 2024 AutoPlaat
|  Login