De goedkoopste van België!
Geperste Aluminium Nummerplaat
Menu

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van materieel. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant aan dat hij volledig en zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Behoudens voorafgaand, formeel en schriftelijk akkoord van Croix Blanche SA, kan geen enkele bijzondere voorwaarde primeren op onderhavige voorwaarden. Elke strijdige clausule die wordt aangebracht door de klant kan, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding, niet als verzet worden aangeroepen tegen Croix Blanche SA, ongeacht het ogenblik waarop deze laatste kennis heeft van deze clausule.

2. Producten

De foto’s van de producten worden louter ter informatie gegeven. Croix Blanche SA behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de beschikbare producten, een licht verschillend product te leveren.

3. Bestelling

Croix Blanche SA zal de aanvaarding van de bestelling steeds aan de klant betekenen op het e-mailadres dat deze heeft meegedeeld. De verkoop is pas gesloten zodra de bestelling bevestigd is.
Croix Blanche SA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.
De koper is verantwoordelijk voor de gegevens die hij opgeeft bij de bestelling: bij een fout in de gegevens van de bestemmeling, kan Croix Blanche SA niet aansprakelijk worden gesteld indien het haar onmogelijk is om het product te leveren.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen die zijn opgegeven in onze bestelbonnen gelden louter als aanwijzing. Eventuele vertragingen geven de klant niet het recht om de goederen te weigeren of een schadevergoeding en intresten te vragen. De goederen worden geleverd door De Post.
De levering gebeurt binnen de uren die zijn voorzien door De Post, door rechtstreekse overhandiging van het product aan de opgegeven bestemmeling, die daarbij een document moet ondertekenen. Laattijdige leveringen geven de koper niet het recht om een schadevergoeding en intresten te vragen.
Controleer uw coli steeds bij de levering. U hebt 48 uur de tijd om in geval van een ontbrekend of beschadigd product eventuele reserves te melden aan de transporteur.

5. Overmacht

Croix Blanche SA wordt van zijn leveringsplicht ontslagen in alle gevallen van overmacht. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht, volledige of gedeeltelijke staking, overstroming, brand, oorlog, ongevallen, aanslagen...

6. Bedenktijd

Volgens de Belgische wet heeft de klant 7 dagen de tijd (vanaf de ontvangst van de artikelen) om het product te beoordelen.
Omdat de nummerplaten gepersonaliseerd zijn, verkeert Croix Blanche SA niet in de mogelijkheid om deze artikelen terug te nemen.

7. Betaling

De prijs wordt uitgedrukt in euro.
De prijs die is aangeduid op de productfiches is excl. transportkosten (de prijs van het transport wordt berekend volgens het adres van de klant).
De prijs die is aangeduid in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, incl. taksen en btw voor België.
Deze prijs omvat de prijs van de producten en de kosten van de handling, de verpakking en bewaring van de producten, het vervoer en de ingebruikname.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de werkelijke bestelling.
De betaling geschiedt per bankoverschrijving op het rekeningnummer dat is aangeduid op uw bestelbon.
De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd zodra uw overschrijving is ontvangen.

8. Geschillen

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Croix Blanche SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of lichamelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerde werking of een verkeerd gebruik van de verkochte producten.
In geval van geschil zal Croix Blanche SA steeds eerst een minnelijke oplossing trachten te vinden.
Er wordt gewezen op het feit dat het zoeken van een minnelijke oplossing noch de "korte termijn” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. In het algemeen en onder voorbehoud van het oordeel van de rechtbanken, veronderstelt de naleving van de bepalingen van onderhavige overeenkomst betreffende de contractuele garantie dat de koper zijn financiële verbintenissen jegens de verkoper nakomt.
Klachten of bezwaren worden steeds aandachtig onderzocht. Croix Blanche SA gaat steeds uit van de goodwill van diegene die zich de moeite getroost om situaties aan te klagen. In geval van geschil zal de klant zich eerst tot Croix Blanche SA wenden om te trachten een minnelijke oplossing te vinden.
Bij ontstentenis is enkel de handelsrechtbank van Neuchâteau bevoegd, ongeacht de leveringsplaats en de betaalwijze die werden aanvaard.

9. Garantie

Croix Blanche SA geeft u de garantie dat alle producten met zorg worden vervaardigd en gecontroleerd.
In geen enkel geval kan Croix Blanche SA aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid van Croix Blanche SA is systematisch beperkt tot de waarde van het betreffende product op de datum van verkoop.

10. Wettelijke

informatie De mededeling van de persoonsgegevens met het oog op postorderverkoop is verplicht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de behandeling en het vervoer van de bestellingen, de opstelling van de facturen en van de garantiecontracten. Indien deze gegevens niet worden meegedeeld, is de bestelling niet geldig. Overeenkomstig de wet inzake informatica en vrijheden, heeft de verwerking van persoonsgegevens van de klanten het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). De klant heeft het recht (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) om de gegevens die hem aangaan in te kijken, te wijzigen, te verbeteren en te schrappen. Hij kan dit recht uitoefenen bij Croix Blanche SA. Bovendien verbindt Croix Blanche SA zich ertoe om de gegevens van haar klanten noch gratis, noch in ruil voor een tegenprestatie, mee te delen aan derden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Ik wens uitnodigingen, nieuws en aanbiedingen van CroixBlanche te ontvangen
klantenservice

E-Mail: croixblanche@gmx.net

 


Gegevensbescherming

Contact

Croix Blanche S.A.
 

Copyright © 2024 AutoPlaat
|  Login